تىپىشماق

تەھرىر:   مەنبەسى:   يوللانغان ۋاقتى:2015-05-16 13:18


30قەۋەتلىك بىنانىڭ تۈپسىدىن 3 ياشلىق بىر كىچىك قىز يەرگە چۈشۈپ كىـتۋىتىپتۇ 。。。 ئەتىراپىدىكى كىشلەر چۈچۈپ كىتىپتۇ 。 دەل شۇچاغدا داڭلىق پۇتبول چولپىنى )ۋارتاچى ئىكەن(ئۇقىزنى يۈگرەپ بىرىپ تۇتۋاپـتۇ 。 لىكىن ئۇ قىز نى بىر نى تىپىپتۇ 。。。 نىمە ئۈچۈن?

  


يانفۇندا كۆرۈش
    315